با ارزش آفرینی به ذینفعان (کارکنان، سهامداران، مشتریان و جامعه) و ارائه محصولات و خدمات مطمئن با بهترین کیفیت برای کسب عنواین زیر کوشا هستیم:

1- بالاترین کیفیت ارائه خدمات ازمایشگاهی محصولات و مواد اولیه حوزه سلامت  در سطح کشور و منطقه.

2- بیشترین سهم ارائه خدمات ازمایشگاهی محصولات و مواد اولیه حوزه سلامت  در سطح کشور و منطقه.

3- بالاترین کیفیت و کمیت ارائه روش های نوآورانه تشخیص زودرس بیماری های ناشی از سموم در گروه های آسیب پذیر شغلی و جامعه

4-کسب عنوان آزمایشگاه برتر و نمونه کشوری