با استفاده از انواع مارکرهای مولکولی برروی انواع بافت انسانی ،جوندگان، آبزیان حسب اهداف ازمایش ازمون های تخصصی شامل تهیه لام ، رنگ امیزی و اسکورینگ و تهیه عکس رنگی صورت می گیرد.