• مشتریان حقوقی : آزمایشگاه سم ازمای بهار با بهره گیری از تیم تخصصی خود،  آمادگی لازم جهت تدوین پروپوزال، طراحی پروتوکل و تدوین مستندات تخصصی جهت ارائه به مراجع قانونی و اخذ مجوزهای لازم محصولات را دارد.
  • مشتریان حقیقی : آزمایشگاه سم ازمای بهاربا بهره گیری از تیم تخصصی خود،  آمادگی لازم جهت تدوین پروپوزال ، طراحی پروتوکل و تدوین مستندات تخصصی جهت انجام پروژه های علمی را دارد.
  • تحلیل نتایج پروژه ها : آنالیز آماری، اعتبار سنجی مطالعات ، تحلیل یافته ها و تدوین گزارش در این آزمایشگاه قابل انجام است.