بخش سم شناسی آزمایشگاه بهار با نام سم آزمای بهار ازدی ماه سال 1397 رسما فعالیت خود را شروع نموده است. این آزمایشگاه به بهره وری از تیم مجرب متشکل از اعضای هیات علمی ، کارشناسان تخصصی و تکنیسین های کار ازموده در حیطه های ارزیابی سمیت  انواع ترکیبات  بر مبنای مطالعات سلولی مولکولی، حیوانی و انسانی فعالیت می کند. این ازمایشگاه از پشتیبانی ویژه بخش های  آنالیز های میکروبی، بیولوژی مولکولی، هیستو پاتولوژی، شیمی، بیوشیمی و ایمونو هیستو شیمی برخوردار است. آزمایشگاه سم آزمای بهار از شرکت های دارویی، ارایشی بهداشتی، مواد غذایی، تولید کنندها های فراوردهای طبیعی، دانشگاه ها، سازمان های دولتی و خصوصی و سایر افراد حقیقی و حقوقی نمونه می پذیرد.