• دکتر سیمین دخت احساسی مدیر عامل
  • دکتر سپیده اربابی بیدگلی مسئول فنی