حسب ضرورت و مطابق با دستورالعمل زیر ازمون های ضروری به انجام می رسد:
endocrine_table