• اثرات مختل کننده اندوکراین
  • سمیت جنینی
  • سمیت سیستم تولید مثل ( یک نسلی و چند نسلی )
  • سرطانزایی
  • سمیت ژنتیکی برون تن
  • سمیت ژنتیکی درون تن